Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór odpadów w Gminie Bolesławiec - informacja dla przedsiębiorców

INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 3. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Bolesławiec odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 stycznia 2021 r., powinni złożyć w terminie pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Właściciele, którzy zrezygnują z gminnego systemu gospodarowania odpadami będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady komunalne, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Będą także kontrolowani w zakresie posiadania stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów.

Deklaracja do pobrania:

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę  nr XVI/189/20 z  dnia 30 września 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 5585), w której określono stawki opłaty za określony pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkałych, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., na następującym poziomie:

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wzrośnie czterokrotnie.

W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i  zagospodarowanie odpadów za pojemnik/worek z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 2. papieru,
 3. tworzyw sztucznych i metali,
 4. szkła,
 5. bioodpadów.

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

Wersja XML