Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesławiec w 2016 r. i 2017 r.:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor


2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Bolesławiec:

Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Trzebieniu, ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec (0201011 Bolesławiec)

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów (Kompostownia) w Trzebieniu, ul. Spacerowa 24, 59-700 Bolesławiec (0201011 Bolesławiec)

3. Osiągnięte przez gminę Bolesławiec wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

rok 2016 - 52%

rok 2016 - 98%

rok 2016 - 0,00%

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodrgradacji:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676)4. Punkt selektywnego zbierana odpadów komunalnych:

Jednostka obsługująca: 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor


Lokalizacja punktu

Łąka 2P, 59-700 Bolesławiec ( przy drodze krajowej 297, na przeciwko marketu budowlanego "Mrówka")

Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, sobota godz. 8.00 - 18.00
 


5. Podmiot zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr. 180, poz. 1495 z późn. zm.):

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor


Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

Łąka 2P, 59-700 Bolesławiec ( przy drodze krajowej 297, na przeciwko marketu budowlanego "Mrówka")
 

6. Ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Gdów w roku 2016

Wersja XML