Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie wypalaj traw! Grozi za to mandat i cofnięcie dopłat bezpośrednich

Nadchodzi wiosna okres, w którym świat roślin i zwierząt budzi się do życia. To okres bardzo piękny zarówno dla ludzkiego oka, jak również dla wszystkiego, co się rodzi i może zaistnieć w przyrodzie. Jednak proces wzrostu i rozwoju niektórych zwierząt, bądź roślin zostaje zaburzony... Przez kogo? Odpowiedź jest prosta – PRZEZ CZŁOWIEKA I PROCEDER JAKIM JEST WYPALANIE TRAW. Wypalanie traw jest jedną z czynności, którą prowadzono od zarania cywilizacji. Stosowano go jako jeden z naturalnych i najbardziej normalnych zabiegów rolniczych, jednak nikt nie zastanawiał się nad skutkami owego czynu. Wręcz przeciwnie uważano, że jest to działanie korzystne dla środowiska. W Polsce wypalanie traw jest nagminnie stosowane jako zabieg rolniczy: wczesnowiosenny i późnojesienny sposób oczyszczania pastwisk i łąk, letnie oczyszczanie pól po zbiorach, żniwach, a także jako forma oczyszczania terenów nieużytków rolnych. W świadomości rolników pokutuje przekonanie, iż coroczne wypalanie traw i słomy jest swego rodzaju procesem użyźniającym glebę, a ogień jest najtańszym herbicydem do zwalczania chwastów. Jednak jak się okazuje proces wypalania traw jest procesem bardzo niekorzystnym, bowiem prowadzi do licznych negatywnych skutków. Oto kilka z nich:

Należy zaznaczyć, iż wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. Określają to zapisy ustawy o ochronie przyrody:  

„Art. 124 zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”

 „Art. 131 pkt. 12) kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli  stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007 - 2013 czy PROW 2014 - 2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o 3%.  To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie jeśli  rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją), a także płatności rolnośrodowiskowe  z PROW 2007 - 2013, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz płatność ONW z PROW 2014-2020 oraz  również pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013). ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może taką karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez Agencję sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może zostać zmniejszona do  1% jak i  zwiększona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowitej kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20% , a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

 

Monika Krosondowicz-Babiasz

Wersja XML